Skip to main content

Verve Terapia Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterin nimi: Verve Terapia Oy:n asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri Verve Terapia Oy, Y-tunnus 0828611–1

Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 24.02.2021. Terveydenhuoltoa koskeva erillislainsäädäntö.

1. Rekisterinpitäjä

Verve Terapia Oy
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
Puh. 044 4141 000 (ma-pe 9-15), ajanvaraus@verve.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Liiketoimintajohtaja Mika Pekkonen
Puh. 0400 636 542, mika.pekkonen@verve.fi
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki

3. Laatimispäivä

19.2.2021, päivitetty 1.6.2023

4. Rekisterin nimi

Asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri (Diarium).

5. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

 • Asiakkaaksi tulevien/asiakkaana olevien henkilöiden kuntoutuksen suunnittelua, totutusta ja jatkuvuutta varten (Asiakastietolaki 784/2021).
 • Tietoja käsitellään potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä annetun asetuksen (298/2009) mukaan.
 • Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Kuntoutuspäätös ja sen mukana saadut asiakirjat
 • Kuntoutukseen liittyvät muut kuntoutujan luvalla hankitut asiakirjat
 • Tutkimustulokset
 • Kuntoutukseen liittyvät yhteydenotot
 • Sopimukset
 • Kuntoutuksen kesto
 • Kuntoutuksesta laadittu palaute

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Palvelun tilaajalta saadut tiedot
 • Kuntoutujalta itseltään saadut tiedot
 • Kuntoutujan luvalla hankitut tiedot
 • Kuntoutuksen aikana esille tulleet tiedot
 • Henkilötietojen säilyttämisaika määräytyy potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tarvittaessa:

 • palaute liitteineen palvelun tilaajalle,
 • kuntoutuslasku palvelun tilaajalle,
 • palaute kuntoutujan antaman luvan perusteella muihin paikkoihin,
 • palaute kuntoutujalle.

Tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa tarpeelliset tiedot sekä terveydenhuollon lainsää-dännön velvoitteiden noudattamiseen, esim. Kanta-arkisto. Tietoja luovutetaan viranomaisille kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella ja vain kyseisen asian vaatimassa laajuudessa.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalisia potilasasiakirjoja ei käsitellä, vaan kirjalliset asiakirjat skan-nataan tietojärjestelmään ja tuhotaan asianmukaisella ja tietoturvallisella tavalla.

B. Sähköiset aineistot: Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa. Kaikki potilasasiakirjat laaditaan ja säilytetään sähköisessä muodossa A-luokan Diarium-potilas-tietojärjestelmässä (pilvipalvelu) sekä Kanta-arkistossa.

Asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Tietoja saavat ilman kuntoutujan suostumusta käyttää vain kuntoutujan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt ja siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa välttämättä edellyttävät. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään. Palvelinten varmistuskopiot otetaan ulkoistetun tietohallinnon palvelutuottajan toimesta.

10. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle annetaan tieto rekisteriin merkitsemisestä ja käyttötarkoituksesta. Rekisteriseloste on nähtävillä ilmoitustaululla ja yrityksen verkkosivuilla.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Tarkastus- ja virheen korjaamisoikeuden toteuttaminen ja organisointi: Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriasioita hoitavilta henkilöiltä, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä korjattava virheellinen tieto. Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).

Pyynnöt voi osoittaa Verve Terapia Oy:lle ja rekisterin vastuuhenkilölle: liiketoimintajohtaja Mika Pekkonen, puh. 0400 636 542, mika.pekkonen@verve.fi

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800
Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
Puh. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi, www.tietosuoja.fi


Coronaria Fysioterapia Oy:n tietosuojaseloste

Verve Terapian fysio- ja toimintaterapia ovat 1.4.2022 alkaen osa Coronariaa. Lue muutoksesta lisää >
Coronaria Fysioterapia Oy, Y-tunnus 0530530-5 Katso tietosuojaseloste tästä (PDF) >