Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi: Verve Terapia Oy:n asiakasrekisteri
Verve Terapia Oy Y-TUNNUS 0828611-1
Asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri

REKISTERISELOSTE / INFORMOINTILOMAKE

Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

24.02.2021

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Verve Terapia Oy

Yhteystiedot
Kirkkokatu 9, 53100 Lappeenranta
Puhelin 050 340 5792

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Rekisterin vastuuhenkilö:
kehitysjohtaja Jorma Kudjoi,
Isokatu 63, 90120 Oulu,
puh. 0400 957 858, jorma.kudjoi@verve.fi.

3. Rekisterin nimi

Asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri (Diarium).

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaaksi tulevien/asiakkaana olevien henkilöiden tutkimuksen/kuntoutuksen suunnittelua, toteutusta ja jatkuvuutta varten (Henkilötietolaki 8 §).

Tietoja käsitellään potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä annetun asetuksen (99/2001) mukaan.

5 .Rekisterin tietosisältö

 • Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tarvittaessa ammatti, läheinen henkilö.
 • Kuntoutuspäätös ja sen mukana saadut asiakirjat.
 • Kuntoutukseen liittyvät muut kuntoutujan luvalla hankitut asiakirjat.
 • Tutkimustulokset.
 • Kuntoutukseen liittyvät yhteydenotot.
 • Sopimukset.
 • Kuntoutuksen kesto.
 • Kuntoutuksesta laadittu palaute.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Palvelun tilaajalta saadut tiedot.
 • Kuntoutujalta itseltään saadut tiedot.
 • Kuntoutujan luvalla eri paikoista hankitut tiedot.
 • Kuntoutuksen aikana esille tulleet tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tarvittaessa

 • palaute liitteineen palvelun tilaajalle
 • kuntoutuslasku palvelun tilaajalle
 • palaute kuntoutujan antaman luvan perusteella muihin paikkoihin
 • palaute kuntoutujalle.

Tietoja luovutetaan viranomaisille kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella ja vain kyseisen asian vaatimassa laajuudessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto kuvataan tietojärjestelmään ja talletetaan erikseen tähän tarkoitukseen varattuun lukittuun tilaan, jonka käyttöä valvotaan.

B. Atk:lle talletetut tiedot: asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Tietoja saavat ilman kuntoutujan suostumusta käyttää vain kuntoutujan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt ja siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.

Palvelinten varmistuskopiot otetaan tietohallinnon/Wintunix Oy toimesta.

9. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle annetaan tieto rekisteriin merkitsemisestä ja käyttötarkoituksesta. Rekisteriseloste on nähtävillä ilmoitustaululla.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Tarkastus- ja virheen korjaamisoikeuden toteuttaminen ja organisointi: Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriasioita hoitavilta henkilöiltä, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä korjattava virheellinen tieto. Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).

Pyyntö osoitetaan Verve Terapia Oy:lle. Pyynnöstä kieltäytymistodistuksen antaa lääketieteellinen johtaja

Mika Pekkonen, puh. 0400 636 542, mika.pekkonen@verve.fi.


Tekijänoikeudet: ©2021 Verve terapia. Kaikki oikeudet pidätetään. Powered by WWW Design